PRIVACY VERKLARING van Heemkundige Kring De Meiboom Gullegem.

Heemkundige Kring De Meiboom Gullegem hecht veel waarde aan de bescherming en respecteren van uw persoonsgegevens. 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Heemkundige Kring De Meiboom Gullegem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•        uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; 
•        verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
•        vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
•        passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
•        geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
•        op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Heemkundige Kring De Meiboom Gullegem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Heemkundige Kring De Meiboom Gullegem, Peter Benoitstraat 8, 8560 Gullegem, meiboomgullegem@gmail.com                                                            

Waarom verwerken wij persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden door Heemkundige Kring De Meiboom Gullegem verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze missie: het stimuleren, promoten, cultiveren, uitdiepen en zichtbaar maken van geschied-, taal- en volkskundig onderzoek in Gullegem in zijn regionale context.

Uw persoonsgegevens worden door Heemkundige Kring De Meiboom Gullegem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

•        om u te informeren en te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van Heemkundige Kring De Meiboom Gullegem; (uitvoering     overeenkomst)
•        het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen, (toestemming betrokkene)
•        het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verwerken:

•        Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, leeftijd, telefoonnummer, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
•        het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
•        het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
•        het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen ‘verwerkersovereenkomst’ hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze leden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn 
Heemkundige Kring De Meiboom Gullegem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Deze gegevens worden maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 
•        Alle personen die namens Heemkundige Kring De Meiboom Gullegem van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
•        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
•        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
•        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement 
Heemkundige Kring De Meiboom Gullegem kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Disclaimer

    1.Volgende inhouden vallen onder deze disclaimer :

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • het gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

    2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

    3.De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt  geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke      onjuistheden van het getoonde.

    4.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

    5.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

    6.Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Wij behouden ons alle rechten voor.

Gullegem, 21 december 2019